Az Ön személyes adatainak (a továbbiakban: „Adatok”) védelme és biztonsága rendkívül fontos a Smartus Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.) számára. Az Adatok gyűjtése, feldolgozása és használata (a továbbiakban ezek együttes megnevezése: „feldolgozás”) során megfelelünk a hatályban lévő adatvédelmi jogszabálynak.

A jelen Adatvédelmi szabályzat arról nyújt tájékoztatást, hogy miképpen történik a személyes adatok kezelése, feldolgozása a www.smartus.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) meglátogatása, illetve a Smartus Zrt. bármely további szolgáltatásának használata során, mely tevékenység mindenkor meg kell, hogy feleljen az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) előírásainak.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályoknak meglelően változtassunk a jelen Adatvédelmi szabályzaton, mely módosításokat a Weboldalon tesszük közzé azonnali hatállyal (ha másként nem jelezzük). Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az Adatvédelmi szabályzatunkat, hogy mindig a legfrissebb verzióval legyen tisztában.

 1. Ki az adatkezelő?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a SMARTUS ZRT. (székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2., Cg. 13 10 041498, képviseli: Mátyás János, vezérigazgató). Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok nem kerülnek külföldre.

 1. Fogalmak:
AdatkezelőAz a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
AdatkezelésA személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
AdatfeldolgozóAz a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az érintett hozzájárulásaAz érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Harmadik személyOlyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Személyes adatAzonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Személyes adatok különleges kategóriáiA faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló
személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja:

Az Ön Adatait csak olyan mértékben dolgozzuk fel, amennyire az szükséges, és a jogszabályok által engedélyezett – például ha az szerződéses célokra, esetleg ahhoz szükséges, hogy lehetővé tegyük az Ön számára Webhelyünk használatát, illetve ha Ön kifejezetten hozzájárul ehhez. Az Ön Adatait elsősorban a következő célokból dolgozzuk fel:

3.1. Lépjen kapcsolatba velünk: „Kérdése van? Írjon nekünk!” kapcsolatfelvételi űrlap

3.2. Szervízkapcsolat biztosítása Webhelyen keresztül leadott igényekkel, ezen belül:

3.2.1. Állapotfelmérés

3.2.2. Oktatás

3.2.3. Hibabejelentés

3.2.4. Beállítási segítség kérése

3.2.5. Távdiagnosztika

A Webhelyünkön kialakított 3.1. és 3.2 pontok, illetve alpontok alatt felsorolt kapcsolatfelvételi lehetőségek teljes mértékben önkéntesek, és azt a célt szolgálják, hogy Ön egyszerűen tudjon kapcsolatba lépni velünk, kérdéseket és igényeket tudjon küldeni nekünk termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Annak érdekében, hogy válaszolni tudjunk kérdésére, bizonyos kapcsolatfelvételi Adatokra van szükségünk, például a telefonszámára vagy e-mail címére. Az összes egyéb Adat mező kitöltése „nem kötelező”, kérdését, igényét elküldheti ezen kiegészítő  információk megadása nélkül is. Az összes beküldött támogatási kérés budaörsi székhelyünkre érkezik be, és onnan továbbítjuk a Smartus Zrt. illetékes osztálya felé, kizárólag azon személyek számára, akiknek feltétlenül tudniuk kell az üzenetről. A kapcsolatfelvételi űrlapokon gyűjtött bármiféle Adatot kizárólag a kérdésének, igényének kezelésére használunk fel.

3.3. Marketingcélok, Hírlevél

Az Ön kifejezett hozzájárulásával („Iratkozzon fel hírlevelünkre” mezőben a „Feliratkozás” jelölőnégyzet bejelölésével), vagy ha az alkalmazandó jogszabályok azt másképpen megengedik, az Ön Adatait felhasználhatjuk saját termékeink és szolgáltatásaink vagy üzleti partnereink termékeinek és szolgáltatásainak marketingje céljára („Marketingcélok”). Ez a következőket foglalja magában: (1) az általunk kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hírlevelek, sajtóközlemények, események bejelentései és egyéb hasonló közlemények küldése; (2) termékeink és szolgáltatásaink marketingje és reklámozása az Ön számára; (3) információ kérése Öntől termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésével kapcsolatban; (4) tájékoztatás az Ön számára harmadik felek olyan ajánlatairól, amelyekről úgy gondoljuk, hogy vállalatát érdekelhetik, és amelyek termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz kapcsolódnak; (6) egyéb célok, amelyeket ismertetünk Önnel, amikor a hozzájárulását kérjük. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az Adatainak Marketingcélokra történő jövőbeli felhasználására vonatkozóan. Ebben az esetben kérjük, írjon egy emailt az info@smartus.hu címre.

 1. Cookie-k és közösségi bővítmények

Webhelyünkön cookie-kat és közösségi bővítményeket használunk, amelyek Személyes Adatokat is feldolgozhatnak. Webhelyünkön alapvetően a következő cookie-kat használjuk:

4.1 Google Analytics

Ez a Webhely a Google Analytics szolgáltatást, a Google, Inc. („Google”) webes elemzési szolgáltatását használja. A Google Analytics rendszerben cookie-k használatával elemezhető, hogy a felhasználók hogyan használják a webhelyet. Egy webhely használatáról a cookie által generált adatokat a Google az Egyesült Államokban található kiszolgálóira továbbítja, és ott tárolja. A Webhelyen az IP-címek névtelen kezelése aktiválva van. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamai és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban szereplő többi fél területén belül az IP-címek rövidítve lesznek. Kivételes esetekben kerülhet a teljes IP-cím a Google Egyesült Államokban található kiszolgálójára, ahol ezután rövidítik. A Google ezeket az információkat a mi nevünkben a Webhely Ön általi használatának kiértékelésére használja fel, jelentéseket készítve a webhelyen folytatott tevékenységről, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújtva nekünk a webhelyen folytatott tevékenységgel és az internethasználattal kapcsolatban. A böngésző által a Google Analytics szolgáltatás által továbbított IP-címhez nem társul semmiféle más adat, amelyet a Google tárol. Böngészője megfelelő beállításaival kikapcsolhatja a cookie-k használatát, azonban vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a Webhely bizonyos funkciói nem működnek megfelelően. Arra is lehetősége van, hogy kikapcsolja a tevékenység Google Analytics általi követését. Ehhez töltse le és telepítse a Google Analytics leiratkozási böngészőbővítményét a következő webhelyről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

4.2. Közösségi bővítmények használata

Webhelyünkön néhány közösségi hálózati szolgáltató, a Facebook és a Youtube közösségi bővítményét használjuk. Egy ilyen bővítményhez kapcsolódó gombra kattintva, az aktiválódik, és böngészője kapcsolódik a megfelelő közösségi hálózati szolgáltató kiszolgálójához. A bővítmény funkciói csak a megfelelő gombra kattintással aktiválhatók, Webhelyünk egyszerű felkeresésével nem. Ha felkeresi Webhelyünket, és egy ilyen gombra kattint, miközben bejelentkezett a megfelelő közösségi hálózati szolgáltatónál fenntartott fiókjába, az információt, hogy felkereste Webhelyünket, továbbítjuk az adott hálózati szolgáltatónak. A közösségi hálózati szolgáltató ezután tárolhatja ezt az információt, és hozzárendelheti profiljához. Ennek elkerüléséhez először ki kell jelentkeznie fiókjából, mielőtt a megfelelő gombra kattintana. A közösségi hálózati szolgáltató által végzett adatgyűjtés és -használat céljairól, illetve hatóköréről, valamint az adatainak védelmével kapcsolatos jogairól és beállítási lehetőségeiről tájékozódjon az érintett közösségi hálózati szolgáltató adatvédelmi irányelveiben.

 1. Adatok megőrzése

Adatait csak addig őrizzük meg, ameddig szükség van rájuk arra a célra, amelyhez gyűjtöttük őket, illetve ameddig az irányadó, alkalmazandó jogszabályok előírják. Ha az adatokra már nincs szükség, töröljük őket, hacsak nem vonatkozik rájuk törvényben szabályozott megőrzési időtartam, amely esetben a rájuk vonatkozó megőrzési időszak elteltével töröljük az adatokat.

 1. Milyen jogok illetik meg Önt?
 1. Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
 2. Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
 3. A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
 4. Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),
 5. Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
 6. Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
 7. Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk). Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ez a regisztráció megszüntetésével teheti meg. Hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeli adatait a Smartus Zrt. abban az esetben, ha arra jogszabály kötelezi (például a szerződéses jogviszonyok esetében) vagy ha az Ön által feltöltött tartalmakkal kapcsolatban Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít.
 1. Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit
ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az info@smartus.hu e-mail címen a Portálon megadott regisztrációs e-mail címéről küldött e-mailben vagy a regisztrációnál használt profilról küldött üzenetben jelentse be, illetve ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti emailcímen vagy a +36 23 200-230-as telefonszámon jelezze felénk. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi tájékoztató rendszeres módosításának jogát fenntartjuk. Módosítás esetén az aktuális változatot ezen a honlapon helyezzük el, és a verzió lap alján olvasható dátumát is módosítjuk. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az értesítést, és tájékozódjon adatvédelmi gyakorlatunkról.

Utolsó frissítés: 2020. május 24.